Om Pingst Karlskoga

Vi är en kristen gemenskap som tillhör Pingströrelsen i Sverige. Vi är vanliga människor som tror, älskar, följer och tillber Jesus Kristus.

Idag är vi 430 pingstförsamlingar i Sverige, med ungefär 85 000 medlemmar, som samarbetar för att Guds kärlek ska bli synlig i vårt land.

Läs mer om oss här nedan.

Om församlingen

Församlingsordning

Förord

Församlingsordningens syfte är att beskriva det väsentliga i församlingens tro och liv. Det absolut mest centrala som vi önskar förmedla är försoningens budskap i Jesus Kristus, Guds Son och Världens Frälsare. Genom hans död och uppståndelse erbjuds alla människor evigt liv genom tron på honom. Det är startskottet för ett liv med Jesus. Att vara kristen är att följa Jesus. Att vara församling är att göra det tillsammans.

Församlingens födelse – vår historia

I början av 1900-talet drog Pingstväckelsen in över vårt land. Bland många blev en sömmerska, Maria Karlsson, döpt i den Helige Ande. Hon berättade frimodigt om Jesus makt att frälsa, hela och döpa i Helig Ande. 1922 flyttade hon från Karlstad till Karlskoga. Hon började be tillsammans med några andra. Den första dopförrättningen ordnades 1925 då fem personer döptes till Kristus, i Möckeln. De döpta träffades regelbundet för att be tillsammans. Möten hölls, fler döptes och fick uppleva Andens dop. 6 december 1930 föddes pingstförsamlingen. Församlingen bestod vid bildandet av 33 personer.  

Församlingens fokus – vår vision

Vår vision är att växa Uppåt i relation till Gud, Inåt i relation till varandra och Utåt i relation till omvärlden.  

Församlingens förankring – våra rötter

Det finns en mängd betoningar och skillnader inom kristendomen. Vår församling har en historisk teologisk förankring som är, tillsammans med Bibeln som Guds Ord, utgångspunkten för vår förkunnelse och tro idag. Vår teologiska profil har rötter i en missionsrörelse präglad av pingstkarismatisk, evangelikal och baptistisk kristendom.  

Pingstkarismatisk kristendom har sitt ursprung från pingstdagen som vi läser om i Nya Testamentet då Anden föll över Jesu lärjungar. Den moderna Pingstväckelsen uppstod på Azusa Street, USA, i början av 1900-talet och överfördes av kristna ledare till Sverige. Pingstväckelsen betonar Bibelns auktoritet och upplevelse av Andens kraft till att vara vittne för Jesus.Karismatik innebär att Helig Ande gett oss olika gåvor för att betjäna varandra och därmed bygga upp församlingen.  

Evangelikal kristendom är den rörelse som kommer från den protestantiska reformationstiden. Den slår vakt om Bibelns auktoritet och trovärdighet, Kristi försoning, personlig omvändelse och lärjungaskap. Människan är skapad till guds avbild, men har vänt sig bort från Gud och behöver därför kallas till tro och omvändelse. Genom Kristi försoning på korset är detta möjligt för alla människor. Tron uttrycks i efterföljelsen till Jesus.  

Baptistisk kristendom betonar att den lokala församlingen är en gemenskap där var och en personligen bekänt sin tro på Jesus Kristus genom att låta döpa sig.   Missionsinriktad kristendom betonar missionsuppdraget som inkluderar hela människan. Evangelisation, församlingsgrundande och socialt arbete är grundpelarna i en missionsinriktad kristendom. Vi samarbetar med andra kyrkor i vår stad för att förverkliga missionsuppdraget. Genom vår verksamhet har vi möjlighet att hjälpa människor på olika sätt.

Församlingens fundament – vår tro

Församlingen bekänner sig till klassisk kristen tro, den som sammanfattas i den apostoliska trosbekännelsen och bygger på Bibeln som Guds Ord.

Vi tror på Gud allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare.
Vi tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den Helige Ande,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds den allsmäktige Faderns sida,
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
Vi tror på den Helige Ande,
den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse och det eviga livet.

Församlingens funktion – vår verksamhet

Församlingens funktion är att hjälpa människor att komma närmare Gud, varandra och betjäna människor med de gåvor och den kraft Gud har gett. Detta gör vi genom att berätta budskapet om Jesus för människor i vår omgivning och bedriva verksamheter av olika slag.

Vi firar gudstjänst, vi har hemgrupper, vi har samlingar för barn, tonåringar, samlingar för daglediga, bönemöten, andakter, social verksamhet, bibelstudium etc. Barn, tonåringar, vuxna och pensionärer bygger församlingens tillsammans.

Några viktiga församlingspraktiker:

Församlingens form – vår organisation  

Föreningsmodellen

Församlingens liv och uppdrag måste ha en fungerande organisation. Församlingens organisation regleras av dess stadgar. Där framgår att vi är en ideell förening. Församlingsordningen är ett komplement till stadgarna.   Församlingsuppgifter Varje troende är kallad att tjäna med de olika gåvor Gud gett. Alla kristna ör i dopet kallade att vara präster (det allmänna prästadömet). Vi har team som ansvarar för olika områden i församlingen.  

Församlingsledning

Församlingsledningen väljs och avskiljs av församlingen på årsmötet. De har ett ansvar för teologi, ekonomi, personal, fastigheter, ledning, vård och omsorg i församlingen. Församlingsledningen består av församlingsledare i enlighet med Bibelns riktlinjer. Gud kallar och utrustar män och kvinnor att tjäna som församlingsledare och de avskiljs offentligt för uppdraget genom bön och handpåläggning. Processen att tillsätta nya församlingsledare: Förslag på nya församlingsledare framförs till valberedningen. Valberedningen presenterar, efter dialog och bön med styrelsen, förslagen på blivande församlingsledare minst en månad före avskiljning. Under denna tid har församlingen möjlighet att framföra synpunkter.  

Församlingens ekonomi

Tillsammans har vi ansvaret att bära församlingens ekonomi. Bibeln rekommenderar och uppmuntrar givande i form av tionde. Tiondegivande betyder att ge tio procent av sin inkomst till församlingen. Tiondegivande är en god biblisk princip som bygger på överlåtelse, långsiktighet och frivillighet.  

Församlingsgemenskap

Var och en som tror på Jesus Kristus och är troendedöpt är välkommen att bli medlem i församlingen. Vi erbjuder blivande medlemmar en introduktionskurs. Då får kursansvariga möjlighet att lära känna blivande medlemmar och de får möjlighet att lära känna församlingens tro och liv. Introduktionskursens underlag är församlingsordningen.  

Församlingsordningens förändring

Vi önskar ha en regelbunden dialog omkring tron och livet. Församlingsordningen kan förändras. Ett beslut om förändring skall förberedas genom samtal i församlingen och beslutas på et årsmöte. För ändring av församlingsordningen fordras att två tredjedelar av antalet avgivna röster i årsmötet biträder förslaget. Förslag på förändring av församlingsordningen lämnas skriftligen till församlingsledningen.